നമ്മുടെ ഒരോ വോട്ടും വികസനത്തിനാകട്ടെ

എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. പാലായെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വികസിത മണ്ഡലമായി നിലനിർത്തുക. ഈ സ്വപ്നത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം. അപവാദപ്രചരണങ്ങളും, വ്യക്തിഹത്യകളും കൊണ്ട് എന്നെ തളർത്താനാവില്ല. പാലാക്കാർ…

K M Mani

പ്രചാരണ വഴിയിൽ

ഈ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്കും നന്ദി …

ശുദ്ധജല സമൃദ്ധമായ പാലാ

വികസനത്തിന്റെ ജനനായകൻ

പാലാ – എനിക്കൊരു സ്വപനമുണ്ട്

ജനങ്ങളുടെ നേതാവ്

പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാലങ്ങൾ

യുവജനാഭിമുഖ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻടൂറിസം സർക്യുട്ട് പദ്ധതി

© 2020 K.M. MANI.